whatsapp

CONDICIONS GENERALS AFILIATS

CONDICIONS GENERALS AFILIATS

PROGRAMA D’ AFILIATS DE MOBLESLAGAVARRA.COM

Aquestes són les condicions generals que regulen el programa dels afiliats de Mobleslagavarra.com. En unir-te al nostre programa d’afiliats, acceptes que aquestes són les condicions contractuals que tots dos hem de respectar a partir de llavors; nosaltres com a proveïdor i tu com a afiliat.

 

Aquestes condicions tindran una validesa indefinida i seran aplicables a totes les altes al programa d’afiliació. Mobleslagavarra.com es reserva el dret de modificar aquestes condicions sense que això pugui afectar les altes per afiliació o l’activitat dels afiliats de forma prèvia a qualsevol d’aquestes modificacions.

 

 

PARTS DEL CONTRACTE

Les parts vinculades a través d’aquest contracte som, d’una banda, Mobleslagavarra.com portal online de Mobles La Gavarra SL, amb domicili social a la Ronda Font Grossa 45, Centelles (CP 08540), Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona , amb CIF B-66193426 i el correu electrònic de contacte del qual és info@mobleslagavarra.com . D’ara endavant, Mobleslagavarra.com.

 

D’altra banda, l’afiliat, persona física major de 18 anys o persona jurídica constituïda legalment, que compleixi els requisits i vulgui afiliar-se a Mobleslagavarra.com, d’acord amb el que estableixen aquestes condicions d’afiliació. D’ara endavant, l’afiliat.

 

 

SOBRE EL PROGRAMA D’AFILIATS

El programa d’afiliats de Mobleslagavarra.com té com a objectiu generar trànsit web i la promoció dels nostres serveis i productes per part de tercers. Aquests tercers adquireixen la condició d’afiliats en donar-se d’alta al programa a través del lloc web Mobleslagavarra.com o de l’àrea de clients de Mobleslagavarra.com.

 

Definicions

En el context d’aquestes condicions contractuals, els termes següents es defineixen tal com s’assenyala a continuació:

 

 • Afiliat : persones físiques o jurídiques que sol·licitin l’alta i siguin acceptades com a membres del programa d’afiliats de com.

 

 • Xarxa d’afiliats : xarxa composta per tots els membres del programa d’afiliats de com.
 • Programa d’afiliats : és el conjunt de serveis ofert per Mobleslagavarra.com als seus afiliats, que els permet beneficiar-se econòmicament.

 

 • Suport : és el lloc o llocs web que l’afiliat utilitzarà per desenvolupar la seva activitat promocionant els serveis i productes de com.
 • URL, enllaç únic o enllaç qualificat : és un enllaç o enllaç des del lloc web d’un afiliat cap al lloc web de Mobleslagavarra.com, que identifica de manera única el suport per al correcte mesurament de les visites i contractacions referenciades per ell.
 • Clic : és l’acció de prémer sobre un
 • Sessió : és el temps que transcorre des que un usuari ingressa al lloc web de Mobleslagavarra.com a través de l’enllaç d’un afiliat. La sessió acaba quan l’usuari torna al lloc web de Mobleslagavarra.com mitjançant un altre enllaç o quan es compleix el període d’expiració de l’enllaç qualificat des de la web de l’afiliat, als 30 dies naturals.
 • Contracte : és l’acord entre Mobleslagavarra.com i l’afiliat, definit en aquestes condicions

 

 

CONDICIONS DE L’ALTA AL PROGRAMA D’AFILIATS

La sol·licitud de l’alta al programa d’afiliats té caràcter gratuït i no requereix cap inversió econòmica per part de l’afiliat.

 

En cas que per algun motiu l’afiliat necessiti fer una inversió per poder desenvolupar la seva activitat en el context d’aquest programa, aquesta inversió serà de la seva responsabilitat exclusiva. És a dir, si necessites, per exemple, fer una inversió per millorar la teva web o per utilitzar eines de màrqueting, aquesta inversió serà únicament responsabilitat teva.

 

Requisits per formar part del programa

Podeu sol·licitar l’alta al programa i adquirir la condició d’afiliat qualsevol persona, empresa o organització que compleixi els requisits següents:

 

 • El sol·licitant ha de ser una persona física major de 18 anys o una persona jurídica legalment constituïda (a través de la persona física que ostenti capacitat legal per representar-la), amb capacitat plena per a

 

 • El sol·licitant ha de ser titular dun lloc web per a la promoció dels serveis de Mobleslagavarra.com. Queden expressament exclosos llocs web o activitats relacionades amb la pornografia, els jocs en línia, i qualsevol lloc web que incompleixi d’alguna manera la legalitat

 

 • El sol·licitant ha de ser propietari o tenir drets sobre els suports que farà servir per desenvolupar la seva activitat com a afiliat, o bé estar expressament autoritzat pels propietaris del lloc o llocs web per a aquest

 

 • El sol·licitant ha d’haver llegit, comprendre i assumir tots els drets i les obligacions definides en aquestes

 

Alta al programa

Tots aquells sol·licitants que compleixin els requisits es poden donar d’alta a través del lloc web Mobleslagavarra.com.

 

Per poder completar l’alta com a afiliat, serà imprescindible crear un compte d’afiliat que permeti al sol·licitant accedir a l’àrea d’afiliats de Mobleslagavarra.com. La creació d’aquest compte és gratuïta i no caldrà que el sol·licitant sigui prèviament client de Mobleslagavarra.com per poder ingressar al programa d’afiliats.

 

És requisit imprescindible que el sol·licitant disposi d’un compte del servei de pagament PayPal o compte bancari per poder rebre els pagaments corresponents a les comissions derivades de la seva activitat com a afiliat. Mobleslagavarra.com farà els pagaments a través de PayPal o transferència. L’afiliat sempre tindrà l’opció de liquidar les seves comissions com a crèdit al vostre compte de client de Mobleslagavarra.com si la tingués i utilitzar aquest saldo en el pagament de factures emeses per a la contractació dels serveis o compres de productes de Mobleslagavarra.com.

 

El sol·licitant ha de proporcionar totes les dades que se sol·liciten al formulari de creació del compte de client i al seu tauler de control, assegurar-se que totes aquestes dades siguin veraces i mantenir-les correctament actualitzades en tot moment.

 

En el procés de creació del compte, el sol·licitant indicarà un nom d’usuari i una contrasenya, que seran les dades que us donaran accés a l’àrea d’afiliats.

 

En marcar la casella d’acceptació de termes i condicions, el sol·licitant manifesta haver llegit, comprendre i acceptar les condicions del programa d’afiliats, els termes d’ús i la política de privadesa exposades a Mobleslagavarra.com

 

Després de prémer el botó, es completarà l’alta i accedirà al vostre tauler de control, a la secció ‘Perfil’ accedirà a la configuració de pagaments, a la secció ‘Marketing’ es mostrarà la url única que l’afiliat podrà utilitzar en la seva activitat per promocionar els serveis de Mobleslagavarra.com així com banners de diferents mides amb el seu codi d’inserció que només ha de copiar i enganxar a la seva web

 

 

Acceptació o denegació de la sol·licitud d’alta

L’acceptació de la sol·licitud d’alta es completa automàticament en prémer el botó d’alta descrit anteriorment. Tot i això Mobleslagavarra.com es reserva el dret de denegar o cancel·lar l’alta al programa a tot aquell sol·licitant o afiliat que no reuneixi els requisits necessaris descrits en les condicions del programa. També es reserva el dret a denegar o cancel·lar l’alta en els casos en què consideri que el perfil, la conducta o els suports del sol·licitant són inadequats per formar part del programa d’afiliats.

 

Cap de les disposicions descrites en aquestes condicions contractuals donarà lloc ni s’interpretarà que ha donat lloc a la constitució d’una societat ni d’una relació laboral entre les parts del contracte, que són Mobleslagavarra.com i l’afiliat. Si tens algun dubte en aquest aspecte, l’ideal és que ens escriguis a info@mobleslagavarra.com per exposar-nos els teus dubtes i que els puguem aclarir.

 

 

GESTIÓ DEL PROGRAMA D’AFILIATS

Dins l’àrea d’afiliat de Mobleslagavarra.com, l’afiliat tindrà accés a una secció dedicada exclusivament al programa d’afiliats. En aquesta secció, l’afiliat podrà fer un seguiment de la vostra activitat i trobareu la url única i les creativitats que podreu utilitzar per a la promoció de serveis en el marc del programa d’afiliats.

 

Dins de la secció ‘Afiliats’ al tauler de control apareixen totes les opcions per veure i controlar totes les operacions, informes, pagaments realitzats, pagaments pendents, etc.

 

COMISSIONS, MERITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

Comissions

En cas que es produeixi una contractació de serveis o venda de producte de Mobleslagavarra.com a través de l’enllaç qualificat inclòs als suports de l’afiliat, Mobleslagavarra.com retribuirà l’afiliat amb una comissió per un import equivalent al 7% del preu pagat pel client i del 10% a partir de 100 referits (preu del servei o producte sense transports i sense impostos).

 

En els casos en què correspongui l’aplicació d’impostos, a aquest import de comissió generat s’hi afegirà l’IVA i se us restarà l’IRPF que apliqui en cada cas.

 

A efectes de càlcul de les comissions, s’entén com a preu de compra l’import pagat pel client, sense incloure-hi els impostos aplicables (com ara l’IVA) ni les despeses d’enviament. Si en aquest preu s’apliqués algun descompte o promoció especial, el percentatge de comissió es calcula sobre el preu reduït per raó d’aquest descompte o promoció.

 

Assignació de les comissions

L’afiliat tindrà dret que se li assignin les comissions indicades sempre que conflueixin totes i cadascuna de les condicions següents:

 

 • El client ha d’haver contractat un servei o comprador un producte de Mobleslagavarra.com havent accedit al lloc web de Mobleslagavarra.com mitjançant l’enllaç qualificat o URL única de l’afiliat.
 • Quan un usuari accedeix al lloc web de Mobleslagavarra.com des de l’URL o enllaç qualificat, a l’usuari se li instal·larà una galeta de seguiment al vostre equip, persistent durant el termini de 3 mesos. Si aquest usuari realitza una contractació dins aquest termini, sense que hagi esborrat aquesta galeta, l’afiliat tindrà dret a l’assignació de la comissió. Si l’usuari esborra la galeta, l’afiliat no tindrà dret a cap comissió, ja que no resultarà possible detectar que la contractació s’hagi fet a través de l’enllaç
 • Tots els enllaços qualificats dels afiliats que formen part del programa d’afiliats de Mobleslagavarra.com instal·len la galeta de seguiment descrita anteriorment. Si un usuari fa clic sobre l’enllaç qualificat d’un afiliat i posteriorment fa clic sobre l’enllaç qualificat d’un altre afiliat diferent, la galeta de seguiment d’aquesta darrera URL única substituirà l’anterior (i així successivament). Per aquest motiu, si aquest usuari contracta algun servei amb Mobleslagavarra.com o copra algun producte, tindrà el dret a la comissió el titular de l’últim enllaç qualificat sobre el que aquest usuari hagi fet clic. La galeta de seguiment no és més que un sistema per facilitar la tasca dels afiliats, i Mobleslagavarra.com no tindrà cap mena de responsabilitat en altres supòsits d’aquesta mena.

 

 • com ha d’haver verificat el pagament per part de l’usuari referit per l’afiliat, així com la demora al pagament de la comissió en un període d’almenys 20 dies. Aquest període és el temps de garantia de què disposa tot nou client per provar el servei o producte i, si escau, desistir del contracte i sol·licitar la devolució de l’import pagat pel servei.
 • En els casos en què s’hagi revocat l’autorització per a l’emissió d’autofactures per part de Mobleslagavarra.com, l’afiliat ha d’emetre i enviar la factura corresponent de forma prèvia al

 

Autofactures

En compliment del que disposa l’article 5 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació), l’obligació d’expedir factura de l’article 164, U, 3r de la Llei 37/ 1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, pot ser complerta pels destinataris de les operacions o per tercers.

 

Amb base a aquesta regulació, l’afiliat autoritza en aquest contracte Mobleslagavarra.com perquè pugui expedir factures pels serveis prestats per l’afiliat.

 

Abans de la primera liquidació l’afiliat rebrà un correu sol·licitant-li les dades fiscals, Raó Fiscal, Adreça, Telèfon de contacte i número d’identificació fiscal (CIF o NIF) i si en la seva situació hem d’aplicar Retenció d’IRPF i el seu percentatge.

En cas d’estar subjecte a IVA, la factura afegirà al total a cobrar el percentatge d’impost que correspongui segons la legislació tributària vigent.

 

Mobleslagavarra.com facilitarà una còpia de cada factura emesa a l’afiliat. Cadascuna de les factures expedides mitjançant aquest sistema haurà de ser examinada per l’afiliat. Si l’afiliat no comunica res a Mobleslagavarra.com respecte d’una factura en un termini de deu dies naturals des de la data d’emissió, es considerarà que accepta com a correcta aquesta factura.

 

Formes de pagament

Un cop s’hagin complert tots els requisits per a l’assignació de les comissions, l’afiliat pot optar per les formes de pagament següents:

 

 • Compensació: l’afiliat que sigui client de Mobleslagavarra.com, pugui compensar les comissions generades per afiliació amb les obligacions de pagament que tingui per raó dels productes comprats amb Mobleslagavarra.com. És a dir, podeu liquidar l’import generat com a crèdit al vostre compte de client, i podreu utilitzar aquest saldo per pagar les factures de compres de productes a Mobleslagavarra.com que s’emetin a la seva fitxa de client. En cap cas no serà possible transferir saldos de crèdit entre comptes de client diferents.

 

 • Pagament per PayPal o Transferència: l’afiliat que no vulgui utilitzar el mètode de compensació, pot sol·licitar que es generi el pagament al compte de PayPal o Transferència que hagi designat. L’afiliat que vulgueu utilitzar aquesta forma de pagament, haureu d’indicar el vostre compte de PayPal o Bancària al vostre perfil. Podeu fer-ho a l’àrea d’Afiliats de Mobleslagavarra.com, al vostre panell de gestió, a Perfil, Configuració de pagaments.

 

 • Dates de pagament: Els pagaments per es realitzaran el divendres següent a la data en què s’ha sol·licitat la liquidació de comissions i sempre havent passat 20 dies naturals de la compra realitzada pel seu referit ja que el temps de garantia de què disposa tot nou client per provar el servei o producte i, si escau, desistir del contracte i sol·licitar la devolució de l’import pagat pel servei o producte és per llei de 14 dies, sense que l’afiliat pugui requerir que s’anticipi la data del pagament sota cap condició.

 

VIGÈNCIA I RESOLUCIÓ

Els termes i condicions del present contracte tindran efectes des de l’alta de l’afiliat i l’obtenció de la URL única, enllaç o enllaç qualificat. Qualsevol de les parts podrà donar per finalitzat el present contracte amb un preavís de 5 dies, i l’afiliat, una vegada finalitzat el contracte, retirarà del seu/s suport/s qualsevol enllaç o enllaç de Mobleslagavarra.com. Mobleslagavarra.com, per part seva, haurà de regularitzar tots els pagaments que quedin pendents, donant així per finalitzada qualsevol obligació contractual, sense tenir res més que reclamar-se per raó del contracte.

 

 

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’AFILIAT

Mobleslagavarra.com es reserva el dret a revocar la condició d’afiliat a qualsevol membre del programa d’afiliats, si concorre qualsevol dels motius següents:

 

 • Incompliment de qualsevol de condicions estipulades en aquest
 • Manipulació no autoritzada de la web de com.
 • Utilització dels elements identificatius de Mobleslagavarra.com en enviaments publicitaris de l’afiliat a través d’Internet com ara newsletters, e-mail, o d’altres mitjans publicitaris com correu postal, anuncis, fulletons, cartes, entre
 • Utilització de la marca Mobleslagavarra.com per part de l’afiliat a fi d’aparentar una associació comercial més enllà del mer acord que se subscriu al present document.
 • Utilització per part de l’afiliat de tècniques no autoritzades d’enviaments publicitaris massius (spam). En aquests casos, la responsabilitat derivada de l’incompliment de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, correspon exclusivament a l’afiliat, no autoritzant Mobleslagavarra.com cap mena de comunicació comercial per mitjans electrònics.
 • La conclusió d’operacions o transaccions per mitjans il·lícits o
 • La realització de campanyes de pagament en cercadors (SEM), com podria ser Google Adwords, o altres plataformes de Social Ads o xarxes socials, per promocionar landing pages amb links d’afiliat utilitzant la marca com.

 

 • Qualsevol altra conducta per la qual l’afiliat creu als usuaris la falsa creença que té una relació comercial diferent de la regulada en aquestes condicions i que se circumscriu exclusivament a una mera prestació de serveis d’afiliació per a com.
 • La utilització de la URL o enllaç qualificat per a la contractació de serveis per part de l’Afiliat, o per la creació de comptes client amb les mateixes dades personals per rebre autocomissions o utilitzant per a això les dades personals de parents consanguinis o per afinitat fins a el segon grau
 • Incompliment de les condicions i terminis temporals establerts per Mobleslagavarra.com de forma explícita per a la promoció de determinats serveis o promocions
 • Qualsevol altra conducta per la qual l’afiliat creu als usuaris la falsa creença que s’ofereixen unes condicions de servei o de contractació diferents de les que Mobleslagavarra.com ofereix en aquest

 

 

OBLIGACIONS DE L’AFILIAT

L’afiliat es compromet a complir aquest contracte i la totalitat de les clàusules que s’hi descriuen, des del moment en què se’n confirmi l’alta al programa d’afiliació. Serà responsabilitat de l’afiliat l’actualització de la seva pàgina web, els seus continguts i la informació mostrada als suports que utilitzi en el desenvolupament de la seva activitat com a afiliat.

 

Mobleslagavarra.com no serà responsable per l’incompliment de les obligacions legals de l’afiliat respecte de la seva pàgina web o els suports que utilitzi en el desenvolupament de la seva activitat com a afiliat.

 

L’afiliat es compromet a mantenir la seva pàgina web operativa mentre duri aquest contracte, així com l’adreça de correu electrònic amb què mantindrà la comunicació amb Mobleslagavarra.com.

 

L’afiliat es compromet a no modificar els enllaços i codis posats a la vostra disposició per Mobleslagavarra.com per al desenvolupament del servei.

 

L’afiliat s’obliga a mantenir les vostres dades personals actualitzades en tot moment. Mobleslagavarra.com no serà responsable de qualsevol incidència que es pugui derivar de la manca d’actualització de les dades personals, les dades relatives a la facturació i/o les dades de contacte per part de l’afiliat.

 

 

 

 

MODIFICACIONS CONTRACTUALS

 

Mobleslagavarra.com es compromet a notificar qualsevol modificació substancial al contracte amb l’antelació suficient. Els afiliats que mostrin la seva disconformitat amb aquestes modificacions disposen exclusivament del dret a sol·licitar la liquidació i la resolució daquest contracte, sense cap altre tipus de pretensió.

 

Si l’afiliat no comunica res a Mobleslagavarra.com respecte d’aquestes modificacions en un termini de deu dies naturals des de la comunicació, es considerarà que accepta les noves condicions de contractació establertes després de les modificacions aplicades.

 

 

 

INCIDÈNCIES

Mobleslagavarra.com declina qualsevol responsabilitat pels problemes derivats de la manca d’accés o aquells inherents a la connectivitat a Internet oa les xarxes de telecomunicacions quan aquestes tinguen l’origen en causes alienes al control oa causes que no haguessin pogut ser previstes per les parts. o que, tot i ser previsibles, Mobleslagavarra.com hagi realitzat tots els esforços raonables per evitar-les, o que fossin considerades com a causes fortuïtes o de força major.

 

Mobleslagavarra.com no serà responsable de fallades al servei que comportin pèrdues de dades al sistema de tractament de la informació, o fallades al sistema de seguretat o virus o altres components de programari nocius al servei de Mobleslagavarra.com.

 

Mobleslagavarra.com no serà responsable de cap error en la instal·lació dels enllaços a la pàgina web de l’afiliat ni de la funció especificada als enllaços. Qualsevol tipus d’incidència detectada per l’afiliat que afecti el funcionament normal del sistema es posarà en coneixement de Mobleslagavarra.com perquè procedeixi a l’esmena.

 

Mobleslagavarra.com informa que per raons de manteniment de caràcter tècnic, l’accés a l’aplicació podria veure’s ocasionalment restringit, entenent l’afiliat que les tasques de manteniment esmentades són necessàries per al bon funcionament del servei.

 

 

 

Mobleslagavarra.com es reserva el dret d’actuar contra qualsevol que estigui infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

L’afiliat no farà ús de cap material posat a la vostra disposició per a altres fins diferents dels aquí subscrits, llevat que obtingui autorització explícita, prèvia i per escrit per part de Mobleslagavarra.com. L’afiliat es compromet a no fer servir els distintius publicitaris en qualsevol manera que desacrediti o representi negativament Mobleslagavarra.com, la seva imatge o les seves marques.

 

 

CONSEQÜÈNCIES DE LA RESOLUCIÓ O TERMINACIÓ

Finalitzat aquest contracte per qualsevol causa, l’afiliat quedarà totalment desvinculat de Mobleslagavarra.com, quedant prohibit de forma expressa la utilització de logotips i banners o qualsevol al·lusió a la marca, logotips, anagrames, o qualsevol altre element de propietat industrial o intel·lectual titularitat de Mobleslagavarra.com.

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS

Mobleslagavarra.com no garanteix la continuïtat del programa d’afiliats, per la qual cosa el podrà donar per finalitzat en qualsevol moment liquidant els pagaments pendents. Cadascuna de les parts és responsable dels continguts i vincles que inclogui a la seva pàgina web.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades seran recollides per Mobleslagavarra.com o pels encarregats de tractament designades per ella, amb la finalitat de gestionar la seva incorporació i permanència al programa d’afiliats de Mobleslagavarra.com. Així mateix, les dades podran ser tractades per enviar informació sobre els nostres productes i serveis fins i tot per mitjans electrònics.

 

Les dades de registre han de ser veraces. En cas que fossin falsos, l’usuari no podrà ser part del programa d’afiliats, reservant-se Mobleslagavarra.com, o els encarregats de tractament de dades, si escau designats, el dret de donar de baixa a qui incompleixi aquest requisit.

 

En totes les qüestions relatives a protecció de dades personals, el programa d’afiliació es regirà pel que estableix l’ Avís legal i la Política de Privadesa de Mobleslagavarra.com .

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITATS

 

L’afiliat assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats a Mobleslagavarra.com per l’incompliment de les clàusules previstes en aquest contracte, i en concret:

 

 • Quan el mal ús dels suports causin un dany a la imatge de com.
 • Per les reclamacions de tercers a Mobleslagavarra.com degudes a la negligència a l’ús del programa d’afiliació.
 • Pels danys i perjudicis que us ocasioni a Mobleslagavarra.com l’ús incorrecte del programa d’afiliació.

 

Davant de qualsevol d’aquestes causes, o de qualsevol altra causa que impliqui un ús fraudulent del programa d’afiliats, Mobleslagavarra.com està autoritzat a retenir els imports en concepte de comissions que hagin correspost a l’afiliat.

 

 

LEGISLACIÓ I FUR

En els aspectes no estipulats en aquest contracte, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin existir entre les parts com a conseqüència d’aquests, serà aplicable la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol tipus de controvèrsies que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació i l’execució d’aquest contracte d’afiliació, les dues parts se sotmetran a la jurisdicció i la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Document revisat i actualitzat el 1 de Febrer de 2019.
Scroll al inicio